Privatlivspolitik

Hos HC Auto er vi dataansvarlige, hvilket betyder, at vi behandler dine personoplysninger og sikrer, at disse beskyttes i overensstemmelse med persondataloven.

Beskyttelse af dine personoplysninger har vores højeste prioritet.
DSC05417
DSC05481
DSC05400

Da vi behandler personoplysninger har vi vedtaget denne personoplysningspolitik, der fortæller dig, hvordan dine personoplysninger behandles. Vi skal oplyse dig om, hvordan vi behandler personoplysninger, fx i forbindelse med, at du køber eller sælger en bil, indgår finansieringsaftale eller værkstedsbesøg. I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af personoplysninger i den forbindelse. 

Formålet med behandling af dine personoplysninger:
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

personoplysninger

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger

Det juridiske grundlag for behandlingen af personoplysningerne til brug for ovenstående formål er følgende:

– Opfyldelse af kontrakt, fx om køb eller salg af en bil, tegning af forsikringer hos forsikringsselskaber, aftaler om finansiering af biler med finansieringsinstitutter, booking og gennemførelse af værkstedsbesøg, mv (Databeskyttelsesforordningen art.6,stk. 1, litra b)

– Vores retlige forpligtelser som dataansvarlig for personoplysningerne.(Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra c)

DSC05418
DSC05450
Typer af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger

Almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Cpr-nummer, kørekort, forsikringsoplysninger, finansierings-og leasingoplysninger, biloplysninger, præferencer og økonomiske forhold.
Behandlingsprincipper:

Vi vil behandle personoplysninger lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde i forhold til dig.

Vores behandling af personoplysninger er undergivet en formålsbegrænsning, hvilket vil sige, at personoplysninger skal indsamles til utrykkeligt angivne og legitime formål.

De må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål.Vi behandler personoplysninger ud fra et princip om dataminimering, hvilket vil sige, at de skal være tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til de formål, hvortil de behandles.

Personoplysningerne skal behandles ud fra et princip om rigtighed, hvilket vil sige, at de skal være korrekte og om nødvendigt ajourførte.

Vi behandler personoplysninger ud fra et princip om opbevaringsbegrænsning, hvilket vil sige, at personoplysninger skal opbevares på en sådan måde, at det ikke er muligt at identificere dig i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt til de formål, hvortil de pågældende personoplysninger behandles.

DSC05414
DSC05475
meter
DSC05441

Personoplysninger skal behandles ud fra et princip om integritet og fortrolighed, hvilket vil sige, at de skal behandles på en måde, der sikrer tilstrækkeligt sikkerhed for oplysninger, herunder at de skal beskyttes mod uautoriseret eller ulovlig behandling og mod hændeligt tab, tilintetgørelse eller beskadigelse under anvendelse af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

Videregivelse af personoplysninger til tredjeparter:

Som forhandler overfører vi personoplysninger til tredje parter i forbindelse med køb/salg af biler og leasingaftaler, herunder finansieringsselskaber og forsikringsselskaber. Personoplysninger videregives til motorregistret, SKAT, eventuelle finansieringsselskaber, forsikringsselskaber mv., som skal bruge dine personoplysninger i forbindelse med bilkøb, finansiering, modtagelse af købesum, tegning af forsikring, leasingaftale mv.

Såfremt vi modtager henvendelse fra politi(eller anden offentlig myndighed) eller retsvæsen om udlevering af personoplysninger, vil vi foretage udleveringen i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Kilder

Personoplysningerne indsamles direkte fra dig, eller via offentligt tilgængelige kilder som fx motorregistret og tinglysning, fra forsikringsselskaber, finansieringsinstitutter mv. I visse tilfælde sker dette i henhold til et samtykke, som du har afgivet.

 Når indsamlingen og behandlingen af personoplysninger sker i forbindelse med salg/køb af biler, leasingaftaler eller servicering/værksteds-besøg er det obligatorisk for os som forhandler at indsamle personoplysninger for at kunne indgå og opfylde kontrakten. Konsekvenserne af ikke at afgive personoplysningerne er, at det ikke er muligt at indgå eller gennemføre en sådan aftale.

Typer af personoplysninger

Opbevarings - periode

Til brug for opfyldelse af kontrakter og tiltag forud, opbevarer vi personoplysninger i overensstemmelse med forældelsesreglerne af civilretlige krav.

Til brug for øvrige formål, herunder lovpligtig dokumentation og iværksættelse af sikkerhedsforanstaltninger opbevares personoplysningerne så længe de er nødvendige uf fra de lovhjemlede forældelsesregler for at ifalde straf.

Tire close up
Dine rettigheder

Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til behandlingen af dine personoplysninger

Personoplysningerne indsamles direkte fra dig, eller via offentligt tilgængelige kilder som fx motorregistret og tinglysning, fra forsikringsselskaber, finansieringsinstitutter mv. I visse tilfælde sker dette i henhold til et samtykke, som du har afgivet.

Når indsamlingen og behandlingen af personoplysninger sker i forbindelse med salg/køb af biler, leasingaftaler eller servicering/værksteds-besøg er det obligatorisk for os som forhandler at indsamle personoplysninger for at kunne indgå og opfylde kontrakten. Konsekvenserne af ikke at afgive personoplysningerne er, at det ikke er muligt at indgå eller gennemføre en sådan aftale.

DSC05477
Klager

Klage til datatilsynet

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger og/eller dine rettigheder i forbindelse hermed, er du velkommen til at kontakte os.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, hvorpå vi behandler dine personoplysninger. Eventuelle klager kan rettes til:

Kontakt os endelig, hvis du har nogle spørgsmål

Eller udfyld formularen